Kre-Kovovýroba s.r.o.

Balíkové kleště na čelní nakladač

Balíkové kleště na čelní nakladač

Kleště na balíky jsou bez ostrých hran u kterých by mohlo hrozit poškození balíku jako napříkla protržení obalové folie.  

 

Osobní odběr

Zboží je možné osobně vyzvednout na adrese naší prodejny KRE-KO, Zdeněk Křepel, Krátká 100, 346 01 Horšovský Týn.

Provozní  doba: pondělí – pátek od 7:00 do 15:00 hod.

Českou poštou, PPL, Toptrans

Všechny přepravní společnosti dodají zboží do druhého dne od odeslání (pouze pracovní dny).

Česká pošta: v případě nepřítomnosti je adresátovi balíku zanecháno oznámení o uložení zásilky na poště, kde bude balík uložen po dobu pěti dnů. Po pěti dnech se zásilka vrací zpět.

PPL informuje o dalším pokusu doručení, případně si můžete zásilku vyzvednout na depu.

Pokud máme zboží skladem, zboží expedujeme nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky. Pokud zboží není skladem, kontaktujeme Vás e-mailem nebo telefonicky.

CENY POŠTOVNÉHO:

  • Česká pošta – platba dobírkou –  dle ceníku dopravce
  • Česká pošta – platba předem bankovním převodem –  dle ceníku dopravce
  • PPL – platba dobírkou –  dle ceníku dopravce
  • PPL – platba předem bankovním převodem –  dle ceníku dopravce
  • Toptrans – platba dobírkou – dle ceníku dopravce
  • Toptrans – platba předem bankovním převodem – dle ceníku dopravce

Nadrozměrné zboží bude řešeno individuálně.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, jelikož veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodné události s dopravcem dodán nový výrobek.

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Hotově (Osobní odběr) – při zvolené platbě hotově při osobním odběru, zaplatíte zboží v hotovosti v sídle naší společnosti, poté Vám bude zboží vydáno.

Dobírka – uhrazení částky dopravci při převzetí zboží od dopravce.

Platba předem – bankovním převodem – platbu můžete uskutečnit předem bankovním převodem na náš účet. Po vyřízení Vaší objednávky Vám bude na Váš e-mail odesláno avízo k platbě, které obsahuje veškeré údaje potřebné pro převod peněz – částka, číslo našeho účtu, variabilní symbol.  Po provedení platba jsou peníze na náš účet připsány obvykle během 1 -2 pracovních dnů. Zboží i s daňovým dokladem odesíláme ihned po obdržení platby.

REKLAMAČNÍ ŘÁD
 
Článek 1
 Úvodní ustanovení
1.     Tento Reklamační řád tvoří nedílnou součást Obchodních podmínek prodávajícího a upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároku ze záruky. Tento Reklamační řád se vztahuje jak na zboží zakoupené v internetovém obchodě prodávajícího KRE-KOVOVÝROBA s.r.o., tak na zboží zakoupené přímo v provozovně prodávajícího.
2.     2. Kupující je povinen seznámit se s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami prodávajícího ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího uděluje kupující svůj souhlas s tímto Reklamačním řádem.
3.     Tento Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 
Článek 2
Pojmy a definice
1.     Prodávajícím je společnost společnost KRE-KOVOVÝROBA s.r.o. se sídlem Za Vodou 440, 340 12 Švihov , provozovna: Krátká 100, 346 01 Horšovský Týn
2.     Kupujícím je kupující-podnikatel nebo kupující-spotřebitel. Kupujícím–podnikatelem je právnická či fyzická osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Kupujícím –spotřebitelem je fyzická osoba, jež při objednávání zboží nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Užívá-li se v některých ustanoveních tohoto Reklamačního řádu společného pojmu „kupující“, jsou tím míněni jak kupující-podnikatel, tak kupující-spotřebitel.
1.     Veškeré pojmy a definice obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi uvedenými v Obchodních podmínkách prodávajícího. Pokud tento Reklamační řád některý pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován v Obchodních podmínkách prodávajícího. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.
Článek 3
Převzetí zásilky při dodání přepravcem
1.     Kupujícím je doporučeno, aby při přejímání zboží od dopravce překontrolovali spolu s dopravcem stav zásilky (počet kusů, balíků,poškození atd.) podle přiloženého přepravního listu.
2.     Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které je zjevně poškozené, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno .Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a neprodleně oznámit prodávajícímu na adresu provozovny KRE-KOVOVÝROBA s.r.o., Krátká 100, 346 01 Horšovský Týn.
3.     V případě, že kupující po převzetí zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu prodávajícímu. V takovém případě doporučujeme pořídit fotodokumentaci poškozeného výrobku včetně přepravního obalu a odeslat s uvedením čísla nákupního dokladu nebo objednávky na adresu provozovny: KRE-KOVOVÝROBA s.r.o.,Krátká 100 ,346 01 Horšovský Týn. Prodávající bude kupujícího informovat o dalším postupu.
         Článek 4
         Záruční list
1.     Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) obsahující všechny zákonem požadované údaje pro uplatnění záruky (zejm. identifikace zboží – objednací číslo, množství, cena).
2.     Na žádost kupujícího poskytne prodávající kupujícímu záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.
Člá   Článek 5
         Vady zboží
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady, tj. odpovídá za úplnost a bezvadnost dodaného zboží a jeho příslušenství v době dodání. Prodávající odpovídá zejména za to, že v době, kdy kupující věc převzal,
·      má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo  výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží.
·      se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
·      věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,výkresu atd.
·      je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 
 
Článek 6
Práva a povinnosti z vadného plnění
Jakost při převzetí
 
1.     Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá-li sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí-li se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není-li kompletní, neodpovídá-li jeho množství, míra, hmotnost nebo jakost, nebo neodpovídá-li zboží jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
2.     Kupující-spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
3.     Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
4.   
5.     Prodávající není povinen nároku kupujícího-spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující-spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
6.     U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující- spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
Zákonná práva z vad
1.     Kupující  je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
2.    Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.  V rámci uplatněné reklamace je kupující oprávněn podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy:
·         odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo
·         bezplatné odstranění vady opravou, nebo
·         přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
·         vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy
Podstatným porušením smlouvy se rozumí takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
1.     U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
2.     
3.     Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
4.     Vedle zákonných nároků z vad dodaného zboží nemá kupující nárok na náhradu další škody, ušlého zisku ani smluvní pokuty.
 
2.     Podmínkou pro bezplatné odstranění vad v záruční době je použití zboží k určenému účelu podle pokynů prodávajícího respektive výrobce, které jsou buď uvedeny v přiloženém návodu k použití, nebo jsou uvedeny v  manuálech výrobce . Prodávající není povinen tyto manuály dodávat kupujícímu, jelikož se u většiny zboží dodávaného prodávajícím jedná o výrobky určené k odborné montáži.
3.     Pokud kupující nebo jiné osoby než prodávající a bez jeho pověření provedou opravy nebo jiné zásahy na prodaném zboží v průběhu záruční doby, ztrácí kupující práva z poskytnuté záruky.
4.    
5.     Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným uvedením do provozu, neodbornou montáží, nesprávným zacházením se zbožím, jeho neodbornou údržbou nebo neodborným zásahem. Prodávající rovněž neposkytuje záruku na zboží, které v důsledku způsobu jeho využití nebo nadměrnému namáhání podléhá předčasnému opotřebení. Prodávající dále neposkytuje záruku na vady zboží způsobené nesprávným skladováním u kupujícího.
       Kupující je povinen vždy prokázat původ zboží konkrétní fakturou, která zároveň slouží jako záruční list. 
7.    Reklamace neúplného či nesprávně dodaného zboží musí být neprodleně provedena prokazatelnou formou přímo u prodávajícího. 
Článek 7
Uplatnění reklamace
1.     Kupující má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu od zjištění vady výrobku. 
2.     Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci buď osobně anebo písemně příp. elektronicky. Kupující uvede vždy své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
3.     Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
4.     Kupující je povinen reklamovaný výrobek důkladně zabalit, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Výrobek je třeba zasílat k reklamaci čistý a kompletní, včetně veškerého příslušenství, které bylo obsahem původního balení.
5.     Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo z vad zboží (viz Článek 6) si zvolil, současně při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
6.     Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 
Článek 8
Vyřízení reklamace
1.     O reklamaci rozhoduje pověřená osoba prodávajícího. O reklamaci musí být rozhodnuto bezodkladně s tím, že v případě kupujícího  musí být o reklamaci rozhodnuto vždy nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace.
2.     Prodávající bude informovat kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím SMS, telefonicky nebo e-mailem.Naším cílem je vyřídit reklamaci ke spokojenosti zákazníka.
3.    
Článek 9
Závěrečná ustanovení
1.     Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy
 
 

 

 

Provozovna a prodejní sklad

Kre-Kovovýroba s.r.o.
Ul .Krátká 100
346 01 Horšovský Týn

Tel: +420 702 172 936
E-mail: eshop@kre-ko.cz

 

Sídlo firmy / fakturační adresa

Kre-Kovovýroba s.r.o.
Za Vodou 440
340 12 Švihov

IČ.03936783
DIČ.CZ03936783

Kde nás najdete:

Podobné produkty

2024 © KRE-KOVOVÝROBA s.r.o. VPsystem ® tvorba www stránek

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Více informací o ochraně osobních údajů